ارتباط با دفتر گزينش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

1- نشاني پستي :  تهران  خيابان آزادي -  چهار راه  خوش  -  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور طبقه همكف دفتر گزينش

صندوق پستي    818/13445

2- نشاني پست الكترونيكي ( ايميل ) : gozinesh @irantvto.com

3- شمـاره تلفن :          66432871   و  66944097 021

4- شماره دور نگار :      66428934 021